תקנון אתר: Keren Farago עודכן לאחרונה ב- 07/2021

1. מבוא:

1.1. ברוכים הבאים לאתר www.kerenfarago.com  (להלן: "האתר") אשר במסגרת פעילותו מוכר לקהל לקוחותיו יצירות אומנות (להלן: "המוצרים").

1.2. האתר מנוהל ובבעלותה של קרן פרגו, ע.מ. 032312316 מקיבוץ עין צבי (להלן:" בעלת האתר").

1.3. בבכל שאלה ובקשה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של האתר באמצעות whatsapp:

 052-558-2211 בשעות הפעילות – א' עד ה' בין השעות: 10:00 – 17:00 או באמצעות דוא"ל: kerenfarago@gmail.com.

1.4.יודגש כי, משתמש המבצע פעולות כלשהן באתר קל וחומר מבצע רכישה, מצהיר כי עצם ביצוע הפעולה ו/או הרכישה מהווה הסכמה מלאה להוראות תקנון זה וכפועל יוצא מכך יהא כפוף לתנאיו ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או בעלת האתר ו/או למי מטעמה.

1.5. הנכם מוזמנים לקרוא התקנון הנ"ל מפעם לפעם מאחר והאתר שומר לעצמו הזכות לשנות סעיפים בו מעת לעת.

2. כללי:

2.1. בכל מקום בתקנון זה שישנו שימוש בלשון זכר – הכוונה גם לנקבה כשהתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה. 

2.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש ( או "הלקוח") באתר ומהווה את הבסיס המשפטי בינו לבין האתר.

2.3. האתר מונגש למשתמשים עם מוגבלויות שונות באמצעות תוסף: "סרגל נגישות בקליק" – מבית – One Click Accessibility ומסייע לנגישות באתר.

2.4. השירות המוצע ע"י אתר זה ניתן בתחומי מדינת ישראל וע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר. בנוסף, למנהלת האתר הזכות הבלעדית לשנות את תחומי מתן השירות: להוסיף או להחריג את השירות וזאת ללא הודעה מוקדמת מראש. יובהר כי, אספקת המוצרים תתאפשר רק כאשר המען מצוי בתחומי השירות שנקבעו ואין מניעה אחרת המונעת אספקת המוצרים.

3. מוצרים:

המוצרים הנמכרים באתר הינם ציורים מקוריים של הציירת הגב' קרן פרגו ו/או מי מטעמה המתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

 

א. מוצר שיוצר במיוחד לפי הזמנה של הלקוח (Custom made product);

ב. מוצר שיוצר לקהל הרחב  (Public product);

3.1. הנהלת האתר רשאית בכל עת לשנות, למחוק, להחליף איזה מהמוצרים המוצגים.

3.2. הלקוח מסכים בזאת כי יוכל גם לבצע הזמנה של מוצרים שאינם במלאי אך, הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל. במקרה כזה תעמוד ללקוח האפשרות לרכוש מוצר אחר או קבלת זיכוי מלא בגין המוצר שאינו במלאי. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

3.3. הלקוח מסכים בזאת כי, כל מוצר שיוצר ע"י בעלת האתר ניתן יהא למוכרו כהעתק מס' פעמים לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד של בעלת האתר.

3.4. להנהלת האתר ו/או הציירת שמורה הזכות הבלעדית לתמחר כל מוצר ו/או העתק שלה בתמחור שונה ולא יהא ללקוח ו\או מי מטעמו כל טענה משפטית ו/או אחרת בקשר עם תמחור המוצר.

4. הזמנות ורכישות:

4.1. לרכישת מוצר באמצעות האתר עליך לבחור את המוצר ולמלא פרטים מלאים ונכונים בהתאם לשדות הנדרשים.

4.2. האתר מאפשר רכישת המוצרים באמצעות כרטיס אשראי והעברת כספים במערכות: PayPal ו – Bit. יוער כי, חברות הסליקה: PayPal ו – Bit מתוות מדיניות פרטיות וספציפיות בכל הנוגע לשימוש במערכת הסליקה והעברת תשלומים, לכן הנהלת האתר ממליצה לקרוא בעיון רב את תקנון השימוש במערכות אלו.  

4.3. יובהר כי, סעיף 4 : "הזמנות ורכישות" חל על רכישת מוצרים באמצעות כרטיס אשראי בלבד בהקשר זה, היינו האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי כלפי הלקוח באחריות מוחלטת בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם מכל סיבה שהיא כתוצאה משימוש במערכות PayPal ו – Bit בקשר עם  מדיניות ו/או תקנונים ו/או שיטות עבודה שונות הנהוגות במערכות אלו.

4.4. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה").

4.5. עם קבלת ההזמנה, מערכת הסליקה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח בהתאמה.

4.6. למען הסר ספק, משלוח דואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר.

4.7. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, בכפוף להמצאות המוצר במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

4.8.  במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח ואישור העסקה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

4.9. יודגש כי, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

5. מדיניות תשלומים:

5.1. האתר מאפשר ללקוח לרכוש מוצר בתשלומים. בכל קניה מעל 1500 ₪ תינתן ללקוח אפשרות לרכוש מוצר בעד 6 תשלומים ללא ריבית.

6. כשרות להשתמש באתר:

6.1. הלקוח יהא זכאי להזמין מוצר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. גיל הלקוח הינו מעל גיל 18 ;
ב. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ;
ג. הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או מחו"ל ;
ד. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי ;
ה. הלקוח הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל או בחו"ל ;

6.2. האתר יהא רשאי למנוע ממשתמש מלבצע הזמנה באתר באחד או יותר מהמקרים הבאים (רשימה בלתי סגורה – בכפוף להחלטה בלעדית של בעלת האתר):
א. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
ב. הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
ג. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
ד. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או בבעלת האתר ו/או מי מצד ג' כלשהו ;

7. ביטול והחזרת מוצר:

7.1. מדיניות האתר בנוגע לביטול והחזרת מוצרים תהא כפופה לחוק הישראלי בכלל זה חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן" החוק").

7.2. ביטול והחזרת מוצר יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לשירות הלקוחות ורק לאחר אישור קבלת הבקשה לביטול העסקה.

7.3. ביטול ההזמנה יעשה מיום ההזמנה עד למחרת בטרם יצא למשלוח. היה ויצא משלוח אין אפשרות לבטל אלא להחזיר את המוצר בכפוף לתקנון ולסעיפי החוק הרלוונטיים.

7.4. הלקוח יהא רשאי להחזיר את המוצר בהתאם לחוק ולתקנון זה כשהוא ארוז באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש ו/או שנגרם לו כל פגם שהוא ובצירוף חשבונית המקור.

7.5. זכות הביטול וההחזרה אינה תקפה בין היתר ע"פ הוראת סעיף 14ג(ד)(4) לחוק כשזו תחול על מוצר שיוצר במיוחד (Custom made product) בעבור הלקוח קרי סעיף 3ב לתקנון זה.

7.6. עבור המוצר המוחזר יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי דמי משלוח ודמי ביטול על פי חוק וזאת רק לאחר החזרתו ובדיקת תקינותו ע"י בעלת האתר.

יודגש, לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

7.7. החזר כספי בעבור מוצר מוחזר יועבר תוך עד 10 ימי עסקים ממועד החזרתו בפועל.

7.8. ההחזר יועבר לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה ובאותם התנאים שבוצעה העסקה המקורית היינו במידה והעסקה בוצעה בתשלומים ההחזר יבוצע אף הוא בתשלומים.

7.9. הלקוח מצהיר ומאשר, כי לא יפנה לחברת האשראי ברצונו לבטל עסקה אלא להנהלת האתר אשר תטפל בפנייתו במהירות וביסודיות.

7.10. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או מקצתה לפי התנאים הבאים:

א. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
ב. במידה ויתברר, כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו ;
ג. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה ;

ביטול ההזמנה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

8. הובלה וזמני אספקה:

8.1. האתר והנהלתו יספקו מוצר רק כאשר בוצע בעבורו תשלום במלואו באמצעות כרטיס אשראי, לכתובת שהלקוח הזין בעת מסירת ההזמנה, במועד הקבוע שצוין במועד ההזמנה – אלא אם כן, נכתב אחרת ע"י מנהלת האתר.

8.2. למען הסר ספק דמי המשלוח ישולמו בנוסף על התשלום על המוצר.

8.3. אספקת מוצר תהא תוך עד ולא יאוחר מ- 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה בפועל.

8.4. המוצר יסופק ישירות לכתובת שסופקה במעמד רכישת המוצר.

8.5. מועד אספקת המוצר כולל רק את חישובם של ימי עסקים – ימי א' עד ה' (לא כולל ימי שישי, שבת , ערבי חג וימי חג).

8.6. התקנון ותנאיה של חברת המשלוחים שבאמצעותה תבוצע האספקה/ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר ויחייב את הלקוח.

8.7. על הלקוח להודיע מידית לשירות הלקוחות באתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת במועד ההזמנה.

8.8. במידה והלקוח לא יהא מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, בעלת האתר תבצע זיכוי כספי מלא בניכוי דמי משלוח ודמי ביטול, ובכפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ולווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.

8.9. במועד אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מנהלת האתר לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירתו של המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

9. מדיניות משלוחים:

9.1. איסוף עצמי – הלקוח יכול לאסוף את המוצר שרכש בתאום עם שירות הלקוחות בלבד – מסטודיו לאומנות קרן פרגו במעיין צבי.

9.2. כתוצאה מהמקרים (ולא רק) יכול להידחות או להתעכב מועד אספקת המוצר:

– התאמת מועד למסירת המשלוח ע"י הלקוח;
– עיכוב מסיבה כל שהיא של חברת המשלוחים ו/או צדדי ג' אחרים;
– נוכחות הלקוח במסירת המשלוח;
– מלחמה או אירועים בטחונים;
– שביתה;
– מזג אויר;
– כח עליון;
– השבתה של המשק מכל סיבה שהיא;
– שיבושים ו/או עיכובים עקב מגפת "קורונה";
– סגר;
– כל אירוע שאינו בשליטת האתר או בעליו;

9.3. במידה ומשלוח ידחה או יתעכב לא יהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי האתר ו/או בעלת האתר ו/או חברת המשלוחים.
כמו כן, האתר איננו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת המשלוחים ולא יפצה בגין
מקרים מסוג זה, לרבות איחור בביצוע האספקה.

10. דבר פרסומת/דרכי התקשרות עם הלקוח:

10.1. הלקוח מצהיר מסכים ומאשר כי מערכת האתר ו/או מנהלת האתר ו/או מי מטעמם יכול לפנות אליו "בדבר פרסומת" שמטרתו לעודד רכישת מוצרים וזאת באמצעות דוא"ל ו\או מסרון.

10.2. הלקוח מצהיר מסכים ומאשר כי מערכת האתר ו\או מנהלת האתר ו/או מי מטעמם יכול לפנות אל הלקוח בנושאי "שירות לקוחות" בכל עת (בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות) באמצעות דוא"ל ו\או מסרון ו\או שיחת טלפון.

10.3. ידוע ללקוח כי הוא יכול בכל עת לבקש לבטל פניות האתר אליו "בדבר פרסומת" באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות קישור הסר בכל אמצעי תקשורת, בנוסף הלקוח עוד מאשר כי לא יוכל לבקש ביטול פניות האתר אליו בנושאי "שירות לקוחות".

11. תנאים נוספים:

11.1. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

11.2. המוצרים נמסרים ללקוח ע"י ספקי משלוחים חיצונים כשאלו יהיו אחראים כלפי הלקוח באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק כלשהוא, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו ללקוח ו/או לאדם אחר, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע משילוח ו/או אספקה ו/או התקנה והרכבה של המוצר.

11.3. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד ג', כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע/ת הפעולה.

11.4. האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי על הרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו בלבד.

11.5. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12. אחריות על מוצרים:

12.1. יודגש כי האתר ו\או בעליו ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף למוצר מרגע מסירתו ללקוח.

12.2. אין האתר ו\או בעליו ו\או מי מטעמו אחראים לכל נזק שהוא לרבות נזק כספי ו\או עוגמת נפש ו\או פגיעה במוניטין ו\או נזק כספי כלשהו הקשורים במישרין ו\או בעקיפין למוצר ובשל כך, הלקוח מוותר בקניית המוצר על כל דרישה כספית ו\או אחרת מן האתר ו\או בעליו ו\או מי מטעמו בהקשר זה.

13. סודיות ופרטיות:

13.1. המשתמש באתר מצהיר בזאת ומסכים כי, מסירת פרטיו בטופס הזמנת המוצר נעשית מרצונו החופשי ומילוי הפרטים הדרושים לביצוע הזמנה מעיד באופן חד משמעי על הסכמתו לכך.

13.2. שמירת פרטים במאגר מידע – האתר מצהיר בזאת כי הפרטים שהלקוח ימסור לאתר במועד הזמנת המוצר יישמרו במאגר המידע של האתר באופן מאובטח למעט פרטי כרטיס אשראי.

13.3. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

13.4. האתר מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' ולא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

14. אבטחה:

14.1. המשתמש באתר מתחייב בזאת לא לנסות ולבצע כל פעולה אשר תוביל לשיבוש כל שהוא בפעולה התקינה של האתר, לרבות אך לא רק –
א. סריקה באמצעות כלי אינטרנטי ו/או אחר של האתר לצורך חדירותו;
ב. פריצה ו/או חדירה לא מורשת למערכת הניהול ו/או לשרת ;

14.2. האתר מאובטח באמצעות תעודת HTTPS/SSL שהיא שיטת הצפנה ואבטחה לדפי אינטרנט כאשר התקשורת בינם לבין הדפדפן מוצפנת, ושזהות מציג את הדפים ניתנת לבירור.

14.3. יודגש ויובהר כי, הנהלת האתר לא תהא סובלנית כלפי פגיעה בקניינה ו/או בקהל לקוחותיה ותפעל בכל דרך חוקית נגד משתמש שיבצע פעולה שאינה מורשת ו/או אינה חוקית.

15. קוּקִית (Cookie):

15.1. האתר יהא רשאי לעשות שימוש בקוקית (עוגיות).

15.2. שימוש בקוקית ע"י האתר מאפשר לו לזהות את הלקוח ולשלוף מידע רלוונטי במטרה לספק שירות מהיר ויעיל ולחסוך הזנה של פרטים חוזרים ולאפשר ניווט מהיר באתר.

15.3. יודגש כי הלקוח יוכל לבטל את האפשרות לשמירת קוקית בדפדפן שממנו הוא גולש לאתר ובכך למנוע מהאתר שימוש בקוקית.

16. קניין רוחני:

16.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כלל התוכן המצוי בו הינו של הגב' קרן פרגו ו/או www.kerenfarago.com (להלן:"בעלי הקניין").

16.2. התוכן המיוחס לזכויות היוצרים והקניין הרוחני הינו (ולא רק): הציורים המוצגים, תמונות, לוגו, טקסט, גרפיקה, סימני מסחר, אייקונים ואלו הם קינינו הבלעדי של בעלי הקניין.

16.3. לא ניתן: להעתיק, לפרסם, לשווק, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, לשנות חלקי מידע המופיעים באתר, לבצע בפומבי ולהשכיר – כל אלו בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ו/או באמצעות צד שלישי ו/או בכל דרך או אמצעי אחר, בין אם אלקטרוני ו/או מכאני ו/או אופטי ו/או אמצעי צילום ו/או כל אמצעי אחר.

17. דין ומקום השיפוט:

17.1. בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – “המחלוקת”), מוסכם כי יועצו המשפטי של האתר עו"ד הראל חסון – משרד עו"ד לביא, רוזלס שרפי ושות' ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור מוסכם כי, לבית המשפט בפתח תקווה בלבד תהייה סמכות ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים. הדין שיחול הוא הדין הישראלי בלבד. 

Add to cart
דילוג לתוכן